Informace o nás

 

1. Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.  je nestátní nezisková organizace založená podle zákona č. 248/95 sb., která poskytuje sociální služby občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální a životní situaci. Služby poskytují kvalifikovaní psychologové, sociální pracovnice a terapeuti.

Kontaktní informace: Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.,

                                   Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové

                                   tel./fax: 495 272 242

                                   e-mail: csps.hk@csps-hk.cz

                                   https://www.csps-hk.cz/

                                   IČO: 25999044

                                   Statutární zástupce: předseda správní rady

 

2. Veřejný závazek

Manželská a rodinná poradna

 

1. Poslání společnosti:

Posláním CSPS o. p. s. je poskytování odborného sociálního poradenství občanům, kteří se ocitli v náročné sociální a životní situaci. Manželské a rodinné poradny prostřednictvím poskytování informací, doporučení a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami a aby plnili optimálně svoji funkci v rodině ve smyslu zásad Zákona o rodině. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporují soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. CSPS o. p. s. svými službami pomáhá tyto nepříznivé sociální situace zvládat.

 

2. Cíl odborného sociálního poradenství a cílová skupina:

Cílem je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychologickou a sociálně právní) pomoc. Cílem je podpora a pomoc člověku, který se ocitl v náročné sociální a životní situaci, k poznání a řešení jejich obtíží tak, aby se dostal do přiměřené psychické a sociální pohody. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služby, podpora jejich samostatnosti a posílení jejich sociálního začleňování.

Uživatelem se může stát občan z Královéhradeckého kraje (v případě akutní krize z celé ČR), který pociťuje problémy v těchto oblastech: vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize, nezaměstnanost, hrozící sociální vyloučení, psychiatrická onemocnění (podpůrná terapie).

 

3. Principy poskytování odborného sociálního poradenství

Odborné sociální poradenství je poskytováno bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální statut, je apolitické. Pro uživatele jsou bezplatné, důvěryhodné, odborné, diskrétní, nezávislé, dostupné, respektují individualitu každého uživatele.

Mnaželské a rodinné poradny spolupracují s dalšími návaznými veřejnými a sociálními službami.

Společnost pravidelně a aktuálně informuje veřejnost o svých službách – informační letáky, webové stránky, účastní se komunitního plánování Magistrátu města a poskytuje individuální informace o službách.

 

3. Poslání manželských a rodinných poraden

Naším posláním je poskytování sociálního a psychologického poradenství rodinám s dětmi, manželům, partnerům i jednotlivcům tak, aby se zlepšila jejich schopnost řešit problémy vlastními silami.

 

4. Naše cíle

- zajištění dostupné, bezplatné a odborné pomoci

- podpora uživatelů v řešení tíživých situací tak, aby dosáhli přiměřené psychické a sociální pohody

- podpora seberealizace a nezávislosti uživatelů

- podpora získávání nových dovedností uživatelů tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí

 

5. Principy naší práce

- individuální přístup

- diskrétnost, možnost anonymity

- odbornost- naši činnost odborně zaštiťuje Asociace manželských a rodinných poradců

- bezplatnost

- bezpečné prostředí bez předsudků

- atmosféra důvěry

- dodržování etických zásad


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Hradec Králové
495 265 015 ,
607 248 533
Jičín 493 522 811
Náchod 491 427 695,
491 426 128
Rychnov n. K. 494 534 204

 

Poradny provozuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Hradec Králové

www.csps-hk.cz